Galeria trunków - Whisky

Do czasu wyjaśnienienia sytuacji formalno-prawnej związanej ze sprzedażą alkoholu przez internet firma "Galeria Trunków" S.C. nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholi.

1. INFORMACJE O FIRMIE

1. Właścicielem i operatorem witryny internetowej działającej pod adresem www.galeriatrunkow.pl jest firma "Galeria Trunków" S.C. I. Wójcik, D. Piwowarska z siedzibą w Lublinie przy ul. Jana Sawy 1b/2, kod pocztowy 20-632 Lublin, nr Regon 060004385. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 712-291-45-61.

2. Celem działania witryny internetowej www.galeriatrunkow.pl jest sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych.

3. „Galeria Trunków” S.C. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa zawierającego powyżej 4,5% alkoholu nr H/2757/A/5813/2011 z dnia 27-12-2011 r.; zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa nr H/2757/B/4769/2011 z dnia 27-12-2011 oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu nr H/2757/C/4202/2011 z dnia 27-12-2011, wydane przez Prezydenta Miasta Lublin na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Lublinie przy ul. Jana Sawy 1b/2, 20-632 Lublin, tel/fax: +48 81 469-18-56, e-mail: galeriatrunkow@op.pl.

5. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.galeriatrunkow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego www.galeriatrunkow.pl i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze sklepu internetowego www.galeriatrunkow.pl i dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

7. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.galeriatrunkow.pl jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 8, Firefox 3 lub nowsze ich wersje.

2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.galeriatrunkow.pl. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

5. Uprawnionymi do zakupu w sklepie internetowym www.galeriatrunkow.pl, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz odbioru towaru są wyłącznie osoby:

a) pełnoletnie,

b) trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,

c) którym na podstawie art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

d) które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

6. Klient po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności, w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia, w treści maila weryfikacyjnego, otrzyma informację o:

a) koszcie przesyłki,

b) wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: koszty przesyłki w sobotę do godziny 14, koszty opakowania prezentu, czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności,

c) określeniu daty dostawy.


7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową na adres podany podczas procesu składania zamówienia.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3. WYCOFANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem galeriatrunkow@op.pl, lub faxem pod numerem 081 469-18-56.

4. DOSTĘPNOŚĆ TOWARU


1.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem firma "Galeria Trunków" S.C. skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.


5. POLITYKA CENOWA


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. KOSZTY I TERMINY DOSTAW


1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki dostarcza:
Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas i koszt dostawy wg. cennika Poczty Polskiej

3. Forma płatności za zamówione towary:

a) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką;

b) przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu,

nr konta firmy "Galeria Trunków" S.C.:

93 1020 3176 0000 5102 0054 3918 PKO BP IV O/Lublin

4. W przypadku wybranych towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy.

7. DOSTAWA TOWARU PRZEZ KURIERA

Korzystając z pośrednictwa firmy gwarantują możliwość reklamacji w przypadku stwierdzonych braków lub uszkodzeń towaru w kurierskiej, która jest pośrednikiem między sprzedającym a kupującym, należy przestrzegać zasad, które obu stronom otrzymanej przesyłce.

1. Odbiorca wymieniony na „liście przewozowym” sprawdza ilość paczek i podpisuje na kopii we wskazanej przez kuriera rubryce zgodność z ilością podaną przez sprzedającego.

2. Jeżeli przesyłka nadana jest „za pobraniem”, należy uiścić kurierowi kwotę podaną w rubryce „kwota pobrania”, która jest zgodną z załączoną kopią zamówienia.

3. Po potwierdzeniu „listu przewozowego” i zapłaceniu „pobrania”, odbiorca (jeszcze w obecności kuriera) sprawdza zgodność zawartości przesyłki z załączoną kopią zamówienia.

4. Jeżeli przesyłka nie jest uszkodzona i odbiorca nie stwierdza różnic ilościowych, kurier zostawia kopię listu przewozowego i kopię zamówienia.

5. Jeżeli odbiorca stwierdzi uszkodzenia lub braki towaru, powinien wraz z kurierem, (na dostarczonym przez niego druku) sporządzić protokół reklamacyjny. Dokument ten będzie podstawą dla firmy kurierskiej lub ubezpieczyciela do stwierdzenia braków i uszkodzeń, a dla odbiorcy gwarancją ponownej przesyłki uszkodzonego towaru lub zwrotu należności za potwierdzone protokołem różnice.

6. Ponowne wysłanie towaru lub zwrot ewentualnej nadpłaty będą rozliczone przez dostawcę natychmiast po otrzymaniu protokołu reklamacji, nie czekając na jej rozliczenie z firmą kurierską.


Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.

8. REKALAMACJA

1. Firma „Galeria Trunków” S.C. jako sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzialności za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru do klienta.

5. Klient może odstapić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstapieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj:

6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.

14. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by alkohol, który ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierany przez Klienta czy też pozbawiany oryginalnej banderoli.

9. POZOSTAŁE INFORMACJE


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym: Firmą "Galeria Trunków" S.C. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Sprzedający zobowiązuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedajacego. Kupujacemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

6. Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku.

10. RODO

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka „Galeria Trunków” S.C. I.Wójcik, D. Piwowarska z siedzibą przy ul. Jana Sawy 1b/2 w Lublinie (20-632), tel. 81 469-18-56, email: galeriatrunkow@op.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.

3. Pani/Pana dane przetwarzamy w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom współpracującym, instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, to znaczy do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy związanej z zadanym pytaniem. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie.

8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Pani/Pana danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia stosownych informacji lub odpowiedzi na pytanie objętych treścią wysłanego przez Panią/Pana zapytania.

11. Może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.